Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

Treść

Wniosek

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej (art. 18)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Każdy może wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Żądanie zawiera:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

  • Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
  • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu nie może nastąpić w terminie 7 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej ich elementów.

Termin ten może wynosić maksymalnie 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  • W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

  • Podmiot odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo
  • osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

wnioskodawca może złożyć w podmiocie skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

aktualizacja 17.03.2022r

57087