Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej GOPS www.gops.tymbark.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34 -650 Tymbark 49

tel/fax. 18 3325 322

email: gopstymbark@onet.eu lub gops@gops.tymbark.pl

www.gops.tymbark.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-22
Strona podmiotowa GOPS jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie podmiotowej GOPS informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
Zamieszczone na stronie podmiotowej GOPS informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona nie posiada ułatwień - funkcje te są w trakcie modernizacji.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-19

Aktualizacja 31.03.2022r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Gawron
e-mail: gopstymbark@onet.eu
Telefon: 18 3325 322

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
Ośrodek znajduje się na parterze budynku, wykorzystywane  przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie,
rozwiązania architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe,
zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Bezpośrednio na parkingu przed wejściem do budynku znajdują się miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez  osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

62008