Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Treść

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

TRYB PRZYZNAWANIA USŁUG
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje ośrodek pomocy społecznej (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie), na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna.
 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI
Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
RODZAJE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANE DO SZCZEGÓŁNYCH POTRZEB OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH:


1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa,
- wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym nauka umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo,
- koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- w uzyskaniu świadczeń socjalnych / emerytalno – rentowych,
- w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
- w szukaniu informacji o pracy,
- pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia (w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy),
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
- wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu,
- asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem,
- usamodzielnienie finansowe.
2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):
zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

62008