Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

PIECZA ZASTĘPCZA

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583, 1860) – piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodzinę. Polega na pracy z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny, zaś gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka lub zapewnienie opieki i wychowania w środowisku zastępczym.
 

FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Rodzinna

  • rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna)
  • rodzinny dom dziecka.

2. Instytucjonalna

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Podstawą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu. W przypadku pilnej konieczności, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

O zawartej umowie niezwłocznie zawiadamiany jest sąd. Bywa też tak, że dziecko umieszczone jest w pieczy zastępczej na własną prośbę, na wniosek rodzica lub osoby trzeciej, a także w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka (np. w związku z przemocą w rodzinie) po interwencji pracownika socjalnego.

Poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami.

Daje możliwość łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

61294