Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Dodatek Energetyczny

Treść

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,     o wysokości której informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
    - 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
    - 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
    - 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374), jego wysokość wynosi:
    - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie;
    - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
    - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wpłacany na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Uchwał Nr XXVII2062021 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 maja 2021r.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.

61290