Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Treść

Wniosek

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 29 ustawy)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Informację można:

a) wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34 -650 Tymbark 49

b) wysłać e-mail na adres: gopstymbark@onet.eu

c) przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPSTymbark/SkrytkaESP

d) wysłać fax na numer: 18 3325 322,

e) skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. 18 3325 322.


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 30 ustawy)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

a) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo

b) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo

c) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt a lub b, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt c.


aktualizacja: 17.03.2022r

61290