Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Treść

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR)- obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone od dnia 1 stycznia 2017r na poziomie 200% kryterium dochodowego  ( art. 8 ustawy o pomocy społecznej ) uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł  w przypadku osoby w rodzinie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje to zadanie od 2015r.  Obecnie    realizowany  jest za pośrednictwem Caritasu Archdiecezji Krakowskiej. 

W Podprogramie 2017 uczestniczyło z terenu naszej Gminy 46 rodzin tj. 233 osób. Dystrybucja żywności  dla rodzin objętych programem trwała od września 2017r  do końca czerwca 2018r, podczas której wydano  rodziną 1864 paczek żywnościowych.

W Podprogramie 2018 uczestniczyło z terenu naszej Gminy 47 rodzin tj. 227 osób. Dystrybucja żywności  dla rodzin objętych programem trwała od listopada 2018r  do końca czerwca 2019r, podczas której wydano  rodziną 1340 paczek żywnościowych.

W Podprogramie 2019 uczestniczyło z terenu naszej Gminy 50 rodzin tj. 223 osoby. Dystrybucja żywności  dla rodzin objętych programem trwała od stycznia 2020r  do końca kwietnia 2020r, podczas której wydano  rodziną 669 paczek żywnościowych.

W Podprogramie 2020 uczestniczyło z terenu naszej Gminy 45 rodzin tj. 203 osoby. Dystrybucja żywności  dla rodzin objętych programem trwała od lutego 2021r  do końca kwietnia 2021r, podczas której wydano  rodziną 609 paczek żywnościowych.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rodziny otrzymały w związku z pandemia Covid -19 maseczki, rękawiczki.

Poza pomocą żywnościową osoby / rodziny objęte wsparciem będą w 2021r. uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach towarzyszących tj. zajęciach  aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem, kulinarnych itp.


Osoby zainteresowane pomocą i uczastnictwem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 realizowanym w naszym Ośrodku mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie  ( tel. 18 3325 322 ).

61299