Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu takich sytuacji przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ich ze środowiskiem. Pomoc o której mowa organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi , kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Gmina i Powiat, zobowiązane do wykonywania zadań z pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej z pracownikami Ośrodka.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ  na podstawie ustawy o pomocy społecznej przysługuje: 
1.    Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej albo na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
3.    Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
•    ubóstwa,
•    sieroctwa,
•    bezdomności,
•    bezrobocia,
•    niepełnosprawności,
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
•    przemocy w rodzinie,
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
•  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•    alkoholizmu lub narkomanii,
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych:
1.    osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj.
kwoty 776,00 zł
2.    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.
kwoty 600,00 zł
3.    przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów.

60964