Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Rodziny wspierające

Treść

RODZINY WSPIERAJĄCE


Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomoc w nauce,
 • wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

 
KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia.
 
KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ
Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że:

 • skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
 • odebranie władzy rodzicielskiej,
 • problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu,
 • zaburzenia psychiczne itp.
 • wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

 
Przykładowo: jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków, kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych.
Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

61294