Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Zasiłek rodzinny "Złotówka za złotówkę"

Treść

Zasiłek rodzinny „Złotówka za złotówkę”


W dniu 1 stycznia 2016 weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 15 maja 2015 (Dz. U. z 2015 poz. 995), dzięki której, w przypadkach,  gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego uprawniającego daną rodzinę do  zasiłku rodzinnego   pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Dochód rodziny – to suma dochodów  członków rodziny
Kryterium dochodowe od 1 listopada 2016 wynosi -  674,00 zł lub 764,00 zł  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, na osobę miesięcznie

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  (art. 5 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych) – to suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem  podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą „Złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”  wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

61294