Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. skierowana jest do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Do refundacji uprawniona jest osoba w gospodarstwie jednoosobowym, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub w przypadku gospodarstw wieloosobowych - nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Osoby uprawnione składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT uprawniony załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Jeżeli zmieniono główne źródło ogrzewania w trakcie 2023 r., refundacja podatku VAT przysługuje od momentu wpisania kotła zasilanego paliwami gazowymi do CEEB.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli:

- paliwa gazowe służą jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,

- średni miesięczny dochód netto przekracza 2100 zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, lub średni miesięczny dochód netto na osobę przekracza 1500 zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego,

- osoba nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe (wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT),

- nie zgłoszono kotła zasilanego paliwami gazowymi do CEEB,

- korzystasz z miejskiej sieci ciepłowniczej,

- korzystasz z kotła zasilanego LPG.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tymbarku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej[1],

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Załącznikami niezbędnymi do poprawnego złożenia wniosku w każdym przypadku są:

  • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać w terminie:

  • od 1 luty 2023r. do dnia 29 lutego 2024 r. –  w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

61294