Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) jest  przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915) oraz regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XLII/249/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendia szkolne;
 • zasiłek szkolny.

1. Stypendium szkolne

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe do w/w świadczenia wynosi 600,00 zł netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września 2022r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 - 15.30 ( poniedziałek - piątek ).


Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych dokumentów potwierdzających zakup.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

2. Zasiłek szkolny

może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
 

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski o stypendium socjalne wraz z załącznikami są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Tymbarku.

59974