Przejdź do treści
baner3
baner2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na podstawie złożonego wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Świdczenie będzie wypłacane za dni pobytu.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osoby oraz, że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Tymbarku

Poniżej wniosek wraz z załącznikiem do pobrania.

 
57087