Dodatki Mieszkaniowe

Treść

NFORMACJE OGÓLNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku realizuje zadanie własne Gminy z zakresie  przyznawania dodatku mieszkaniowego dla osób uprawnionych na podstawie  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2013r. poz. 966 ze zm.).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie złożonego wniosku w GOPS w Tymbarku osobom, które spełniają następujące kryteria:
1.    najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2.  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3.   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4.    innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5.    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego, wnioskodawca przedkłada umowę najmu / podnajmu lokalu lub umowę użyczenia zawartą z właścicielem lokalu.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty  w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura w 2016r wynosi 882,56 zł. 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą  się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne. 
W deklaracji o dochodach wnioskodawca wykazuje dochody gospodarstwa domowego za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku potwierdzone zaświadczeniem o zarobkach, odcinkiem renty lub emerytury, zaświadczeniem itp.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
 Normatywna powierzchnia użytkowa
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m² – dla 1 osoby,
- 40 m² – dla 2 osób,
- 45 m² – dla 3 osób,
- 55 m² – dla 4 osób,
- 65 m² – dla 5 osób,
- 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
30% albo 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m² jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają tylko powiatowe zespoły do spraw. orzekania o niepełnosprawności.
 Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:
•    gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie
•    gospodarstwo 2,3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie
•    gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.
Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego czyli:
•    czynsz,
•    opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
•    opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
•    zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
•    świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
•  inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: 
•    wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
•   opłaty poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 
 Wywiady środowiskowe
Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
•    występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe
•    faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
 1) ruchomości i nieruchomości,
 2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.  Dodatek mieszkaniowy wypłaca się do 10 – go dnia każdego miesiąca. 

Uchwał Nr XXVII2052021 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 maja 2021r.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Deklaracja o dochodach - załącznik do wniosku