Asystent rodziny

Treść

ASYSTENT RODZINY


Rodzina, mimo współczesnych zmian w społeczeństwie, nadal jest podstawową grupą społeczną. Funkcjonuje jako zintegrowana jednostka, która spełnia funkcję wychowawczą. Składają się na to warunki ekonomiczne, kulturalne, społeczne oraz więzi pomiędzy jej członkami. W wypełnianiu tych ról rodzinę wspierają różne instytucje pomocowe (oświatowe, zdrowotne, społeczne). Gdy jednak zachodzi trudność w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego, jakim jest usługa Asystenta rodziny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku od połowy 2014 roku pracuje Asystent rodziny, który zostaje skierowany do pracy z rodziną na podstawie wniosku pracownika socjalnego.  Podstawą pracy asystenta rodziny jest obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583, 1860).  Powyższy akt prawny  jasno precyzuje obowiązki i uprawnienia Asystenta rodziny, który ma służyć pomocą rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁANIA
Asystent rodziny jest osobą pracującą w rodzinie, z rodziną i na jej rzecz. Towarzyszy i wspiera ale nie wyręcza, a motywuje do poprawy warunków życiowych, głównie dla dobra i bezpieczeństwa dzieci. Asystent pracuje w rodzinach, w których są dzieci i w tych, których potomstwo przebywa w pieczy zastępczej. Pracuje wówczas z rodzicami nad umożliwieniem powrotu do domu rodzinnego.
Działania podejmowane przez Asystenta rodziny z rodziną opierają się na współpracy i za zgodą  stron.
Do głównych zadań Asystenta rodziny należy udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych, wychowawczych oraz wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie do poszukiwania i utrzymania pracy. Asystent rodziny współpracuje również z innymi instytucjami, aby móc w kompleksowy sposób wspomóc rodziny. Wraz z rodzinami opracowuje plan pracy i wspólnie ukierunkowują działania aby zrealizować założone cele.
Zakres zadań Asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:

  • bezpośrednią pracę z rodzicami
  • bezpośrednią pracę z dziećmi
  • działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny
  • organizację własnego warsztatu pracy.

Szczegółowe zadania Asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Praca Asystenta rodziny w wielu rodzinach jest niezbędna. Prowadzona jest profesjonalnie. Osoby, które pracują w tym zakresie,  posiadają wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna) i stale się dokształcają w różnych dziedzinach.

 

Realizacja "Programu Asystent Rodziny na rok 2021"

W 2021r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że na podstawie Umowy nr 131/AR/FP/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tymbark – Wójtem Gminy otrzymał dofinansowanie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj. 22 październik 2021 roku.

Realizacja zadania: od 22 październik 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Wartość dofinansowania: 1 000,00 zł.

Całkowity wartość zadania: 1 250,00 zł

 

 

Aktualizacja 17.12.2021r