Aktualności

Treść

Aktualności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej informuje, że zmianie uległ wniosk o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na podstawie złożonego wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłużej niż 120 dni. Świdczenie będzie wypłacane pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia nie wypłacono już świadczeń.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osoby oraz, że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Tymbarku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Poniżej wniosek wraz z załącznikiem do pobrania.

Wniosek

Karta pobytu

Klauzula informacyjna