Aktualności

Treść

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina w ramach zadań własnych,  zobowiązana jest do prowadzenia poradnictwa i interwencji w tym poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podejmujących  interwencję wobec rodziny dotkniętej przemocą.

Osoby doświadczające przemocy  w rodzinie poszukują wsparcia głównie w środowisku lokalnym. Na terenie Gminy Tymbark pomoc mogą uzyskać w punkcie konsultacyjnym, który działa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ośrodku świadczona jest:

- pomoc socjalna – pracownicy socjalni codziennie w godzinach pracy ośrodka w godz.  8:30 – 15:30, tel. (18)33 25 322

- pomoc psychologiczna – psycholog w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 8:00 – 13:00

- pomoc terapeutyczna – terapeuta w każdy piątek od 8:30 – 9:30

Wizyty  do psychologa i terapeuty  należy  umawiać telefonicznie,   tel: 18 3325 322, 693 590 113 lub 693 721 301.

W ośrodku  świadczona jest także  interwencja, wsparcie, ochrona przed dalszym krzywdzeniem.

Ośrodek zapewnia również osobom doznającym przemocy w rodzinie schronienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej W Nowym Sączu ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 4490 491 lub 18 4490 494.

Pomocy interwencyjnej udziela Policja. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112 lub Komisariat Policji w Zawadce 478345611

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wspierając ofiary przemocy domowej umożliwia uzyskanie natychmiastowej , bezpłatnej pomocy w budynku Starostwa Powiatowego:

- poradnictwo i konsultacje psychologiczne -  codziennie  w godzinach pracy  urzędu oraz w każdy wtorek o godz. 15:30 do 17:30

- poradnictwo prawne – w każdy wtorek i piątek w godz. od 8:00 do 11:00

- grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie w każdą ostatnią środę miesiąca godz. 15:30