Zespół Interdyscyplinarny

Treść

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE TYMBARK

Zespół Interdyscyplinarny działa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie.

Od dnia 2 maja 2011 r. na terenie  Gminy  Tymbark funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark Nr SG 0050.42.2011 z dnia 8 kwietnia 2011r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pracownik socjalny,

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  pełnomocnik ds. alkoholowych,

3. Służby zdrowia - pielęgniarka,

4. Sądu - kurator ds. rodzinnych i nieletnich,

5. Oświaty - pedagodzy szkolni,

6.Policji - dzielnicowy.

Podstawę działania stanowi Regulamin Zespołu będący załącznikiem do Zarządzenia.
               
Celem działania Zespołu jest:

- integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu,

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrażającym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W sprawach związanych z przemocą można kontaktować się z pracownikiem dyżurującym pod numerami  telefonów: 693 590 113  lub 18 3325322 oraz kontaktować się osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tymbarku w godzinach pracy Ośrodka.