Informacje ogólne

Treść

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie - jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych  a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności naruszające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny
Osoby doświadczające przemocy mogą otrzymać pomoc m.in.w  ośrodku pomocy społecznej, o ośrodkach interwencji kryzysowej, punktach konsultacyjno - informacyjnych. Wsparcia i informacji dla osób krzywdzonych, świadków przemocy, osób pomagających udziela Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02, www.niebieskalinia.info  

Pamiętaj! Jeśli jesteś ofiarą bądź świadkiem zachowań, które zagrażają zdrowiu lub życiu osób krzywdzonych, wezwij policję dzwoniąc na numer 997 lub 112.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

Niebieskie Karty to procedura postępowania - interwencji obejmująca diałania wielu służb mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualne dostosowane do potrzeb danej rodziny. Szzegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze Niebieskie Karty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.

Procedura Niebieskie Karty jest realizowana w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy. O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemoca w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Należy jednak pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby ( instytucji, do której dokonujemy zgłoszenia ). Uprawnienia do uruchomienia procedury Niebieskie Karty mają przedstawiciele następujących służb:

- Policji

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( np. pracownik socjalny )

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

- Oświaty ( np. nauczyciel, pedagog, dyrektor, )

- ochrony zdrowia ( lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny ).

 

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest dla mieszkańców powiatu limanowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. J.Marka 9, 34 -600 Limanowa tel. 18 3375 826 lub 3337 912.

Osoby będące sprawcami przemocy w rodzinie z terenu Gminy Tymbark, którym Policja lub Żandarmeria Wojskowa nakazała natychmiastowe opuszczenie lokalu albo budynku mieszkalnego mogą znaleść schronienie w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu ul. Szwedzka 18, 33 -300 Nowy Sącz tel. 18 4438 980.

 

Aktualizacja: 4.08.2023r